Att skriva lättläst

Här kan du ladda ner LL-Centers handbok Så här skriver du lättläst.

 

Vad är lättläst?


Lättläst handlar om demokrati och tillgänglighet.

Att kunna läsa krävs idag i allt fler situationer. Det är ett problem för lässvaga. Därför behövs lättläst.

Lättläst gör information, nyheter och litteratur tillgängligt för många fler.

Det är en demokratisk rättighet att kunna förstå information som berör det egna livet.

Den litterära kulturskatten tillhör också de lässvaga.
Läsning ger bättre livskvalitet och större delaktighet i samhället.

Lättläst text kan vara skriven direkt i lättläst form eller vara en omarbetad version av en svårare text.
Många har nytta av lättläst

Lättläst görs för människor som har svårt att läsa och/eller förstå vad de läser.
Till målgruppen hör bland annat personer med inlärningssvårigheter, dyslektiker, ovana läsare, personer med demens eller afasi och läsare med ett annat modersmål.

I Finland brukar man tala om att ungefär 4–8 procent av barn och unga, 4–6 procent av personer i arbetsför ålder och 10–20 procent av personer över 65 år behöver lättläst. Många fler drar nytta av att det finns lättläst information.

Hur skriver man lättläst?

Några grundregler:
 

* börja med det viktigaste, lämna bort mindre viktigt
* undvik svåra, långa och abstrakta ord.
* om du är tvungen att använda svåra ord, förklara dem.
* undvik bildspråk och liknelser.
* använd korta meningar och rak ordföljd.
* använd aktiv form, inte passiv.
* undvik ordet ”inte” och skriv i stället hur det faktiskt är.
* använd inte förkortningar och krångliga siffror.


Tänk också på layouten: Den ska vara enkel och klar, med så få störande element som möjligt. Bilderna ska vara entydiga och stöda texten.


Helt kort kan skillnaden mellan standardspråk och lättläst språk defininieras så här:
 

Definition på standarspråk:
Standardspråk är den språkform som är gemensam för olika ålders- och yrkesgrupper, som till sin form följer skriftspråket, använder ord som är allmänt kända (eller åtminstone förklarar specialtermer) och är enkel till sin struktur.

Definition på lättläst språk:
Lättläst språk, allmänt kallat LL, är enklare än standardspråk både vad gäller ordförråd, uppbyggnad och innehåll.

 

LL-symbolen

I Finland känner man igen en lättläst publikation på den här symbolen

(gäller både på svenska och finska):

Symbolen gör det lättare att känna igen en LL-publikation. Den fungerar också som en kvalitetsgaranti. För att få använda LL-symbolen måste en publikation vara godkänd som lättläst. Åt böcker beviljas symbolen av en arbetsgrupp vid Undervisningsministeriet och åt andra publikationer beviljas den av LL-Center.

I Sverige finns inte någon allmän LL-symbol som i Finland.